Návrhy logotypu města Šumperk

Návrhy logotypu města Šumperk

K tvorbě logotypů obecně a zejména logotypům reprezentujícím města a velké společnosti, logotypy, které má možnost spatřit velká část populace a mají přetrvat - je nutné přistupovat nanejvýše zodpovědně. Není možné vzít skicák, v horším případě zasednout rovnou k počítači a hrát si s písmy tak dlouho, až se povede „něco pěkného“.

Je třeba, tak jako v každém velkém projektu, začít s analýzou. Cílem analýzy bylo zjistit co pro občany města představuje „Šumperk“. Z tohoto důvodu jsem přípravu projektu začal anketou jak na sociálních sítích, tak formou osobních rozhovorů s lidmi z věkových skupin 15-50 let, bez rozdílu vzdělání a pohlaví. Oslovil jsem 165 respondentů a získal zhruba 70 odpovědí. Otázka zněla: „Vyjádřete maximálně ve dvou slovech co pro vás znamená Šumperk?“

Z odpovědí vyplynulo několik zajímavých poznatků.

  • Pro cílovou skupinu 15+ je Šumperk nezajímavým a nudným městem, ve kterém jsou víceméně nuceni trávit čas. Tento postoj není dále nutné rozebírat, neboť se u cílové skupiny vyskytuje globálně a není jej zřejmě nutné vztahovat pouze na město Šumperk.
  • Cílová skupina 25+ vnímá Šumperk již zcela jinak. Šumperk je místem kam se chtějí vrátit, kde chtejí za pár let založit rodinu. Mezi hlavní benefity města řadí klidné, přátelské prostředí, dostatek kulturního vyžití a umístění města v horách pojící se se sportovním vyžitím.
  • Cílová skupina 35+ vnímá Šumperk velmi podobně jako skupina 25+ s pochopitelnými odchylkami způsobenými založením rodiny. Hlavními benefity, krom již zmíněných, jsou čistý vzduch, příroda, „vše“ v dosahu - v návaznosti na velikost města. Šumperk je místem, kam se již vrátili aby založili rodinu a vychovávali zde děti.
  • Cílová skupina 45+ pochopitelně vnímá Šumperk obdobně, přihlížejí ovšem - zřejmě jako pamětníci a lidé s jinými prioritami - také k tradici a historii města.

Z výše uvedeného vyplývá, že Šumperk těží z následujících benefitů:

  • občané Šumperka mají své město rádi a život jim zde připadá „jednodušší“
  • přírody, zejména lesů a hor, sportovního vyžití
  • tradice města a bohaté kultury

Váženost a tradice města znamenala jednoznačnou volbu řezu písma, jímž je ve všech 3 návrzích Avenir, dobře propracované tučné písmo, splňující podmínky přiměřenosti, začlenění tradice a čitelnost i v minimálních rozměrech. 

Mnou užitá barevnost logotypů a grafických symbolů vychází ze současné barevné specifikace znaků města Šumperka. Je možné použít barvy jiné, nabízí se ale otázka zda je to potřebné.

Ústředním motivem všech návrhů je myšlenka patriotismu, kterou bylo možné vysledovat v odpovědích respondentů. Idea „Šumperk - moje město“ se prolíná všemi návrhy.

Návrh č. 1 „Občan“

Návrh vychází z faktu, že písmeno M samo o sobě vypadá jako stylizovaná horní polovina těla člověka, v našem případě je grafický symbol občan, jež je součástí logotypu, ale i města samotného a je zde pevně zasazen, ale nikoliv vklíněn nebo dokonce srostlý s „městem“. Město mu dává svobodu, ale je zřejmé, že do něj bezpochyby patří.

Návrh č. 2 „Věž“

Pozorovatel snadno odhalí, že grafický symbol - věž - je stylizovanou věží jež je obsažena v městském erbu a zároveň se jedná o stylizované písmeno U obsažené v logotypu. Umístění věže, v moderním symbolickém pojetí, odkazuje podvědomě k založení města a jeho silné tradici.

Návrh č. 3 „Město zeleně“

Návrh vychází ze zřejmě nejdůležitějšího benefitu města a tím je lokalita uprostřed krásných hor a množství zeleně, chytře situované po celém městě. Tentokrát je grafický symbol - samo písmeno M - tvořen dvěma polovinami, pro region typických, jehličnatých stromů, mezi nimiž vede pomyslná cesta z města dále do hor. Tuto naznačenou cestu lze vnímat jako přírodní bránu do Jeseníků (viz etablovaný slogan Šumperk brána Jeseníků).

Návrhy nepostoupily ve výběrovém řízení a nebudou tedy realizovány.

Mapa webu / Rychlá navigace